Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời ngừng các hoạt động kinh doanh do gặp khó khăn từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

1.Tư vấn về tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp:

– Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động.

– Tư vấn về thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động kinh doanh và thời gian tối đa tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

– Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động kinh doanh.

– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

– Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

2.Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.Cam kết sau khi tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp:

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.